Atestacija

Siekiant kuo paprastesnės ir kokybiškesnės mokytojų atestacijos tvarkos, šiame skyriuje pateikiama visa aktuali informacija susijusi su mokytojų kvalifikacinės kategorijos kėlimu, atestacijos nuostatomis bei atestacijos dokumentų pateikimu atestacijos komisijai.

Mokytojų atestacija

Iš viso yra skiriamos KETURIOS mokytojų kvalifikacinės kategorijos:

 1. Mokytojo;
 2. Vyresniojo mokytojo;
 3. Mokytojo metodininko;
 4. Mokytojo eksperto.

VYRESNIOJO MOKYTOJO kvalifikacinę kategoriją galima įgyti po 4 darbo metų;
MOKYTOJO METODININKO kvalifikacinę kategoriją galima įgyti po 5 darbo metų;
MOKYTOJO EKSPERTO kvalifikacinę kategoriją galima įgyti po 6 darbo metų.

Įtraukimas į mokytojų atestacijos programą

Mokytojas, norintis keltis kvalifikacinę mokytojo kategoriją, pirmiausia turi gauti METODINĖS GRUPĖS PIRMININKO REKOMENDACIJĄ (galioja norintiems įgyti mokytojo metodininko arba mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją). Gavus rekomendaciją,  mokytojas rašo prašymą Šiaulių techninės kūrybos centro direktoriui (prie prašymo pridėdamas rekomendaciją).

Visi prašymai yra svarstomi MOKYTOJŲ ATESTACINĖS KOMISIJOS POSĖDŽIO METU, kartą per metus – gruodžio mėnesį.

Mokytojas, norintis būti įtrauktas į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ, prie prašymo, atestacijos komisijai turi taip pat pateikti PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKĄ.

MOKYTOJŲ ATESTACINĖS KOMISIJOS POSĖDŽIO METU svarstant mokytojo prašymą, pats mokytojas komisijai pristato PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKĄ (detalesnės informacijos teirautis atestacinės komisijos sekretoriaus). Kitaip tariant, mokytojo, siekiančio būti įtrauktam į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ, norint įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, praktinė veikla turi atitikti mokytojo metodininko kvalifikacinius rodiklius. Taip pat ir mokytojo, siekiančio būti įtrauktam į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ, norint įgyti mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, praktinė veikla turi atitikti mokytojo eksperto kvalifikacinius rodiklius.

Mokytojų atestacijos komisijos balsų dauguma pritarus (51 %), mokytojo prašymas keltis kvalifikacinę mokytojo kategoriją yra tenkinamas, ir mokytojas yra įtraukiamas į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ (kuri sudaroma 3 metų laikotarpiui).

Remiantis MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMA Šiaulių techninės kūrybos centro mokytojų atestacija vykdoma 2 kartus per metus:

 • I pusmetį (II mokslo metų semestras) – birželio mėnesį;
 • II pusmetį (I mokslo metų semestras) – gruodžio mėnesį.

 

Pasirengimas atestacijai

Artėjant atestacijos datai, mokytojas turi pateikti PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKĄ Mokytojų atestacinės komisijos sekretoriui, kuris įvertins ar turimi praktinės veiklos rodikliai atitinka siekiamą kvalifikacinę kategoriją. Gavus teigiamą Mokytojų atestacinės komisijos sekretoriaus įvertinimą (praktinės veiklos rodikliai atitinka siekiamą kvalifikacinę kategoriją), mokytojas rašo prašymą paskirti stebėtojus, kurie įvertintų mokytojo praktinę veiklą.

 • Jeigu mokytojo atestacijos data yra gruodžio mėnesį, rekomenduojama iki rugsėjo 15 dienos parašyti prašymą paskirti stebėtoją (-us).
 • Jeigu mokytojo atestacijos data yra birželio mėnesį, rekomenduojama iki sausio 15 dienos parašyti prašymą paskirti stebėtoją (-us).

 

Mokytojo, siekiančio įgyti VYRESNIOJO MOKYTOJO kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą vertina 2 vertintojai:

 • Kuruojantis vadovas (direktoriaus pavaduotojas ugdymui);
 • Paskirtas stebėtojas, turintis mokytojo metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją.

 

Mokytojo, siekiančio įgyti MOKYTOJO METODININKO kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą vertina 3 stebėtojų grupė:

 • Kuruojantis vadovas (direktoriaus pavaduotojas ugdymui);
 • Steigėjo/valdymo organo deleguotas atstovas (švietimo padalinio specialistas, kitos institucijos vadovas, vadovo pavaduotojas ugdymui ir kt.);
 • Dalyko mokytojas (deleguotas steigėjo/valdymo organo), turintis ne žemesnę kaip mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.

 

Mokytojo, siekiančio įgyti MOKYTOJO EKSPERTO kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą vertina 3 stebėtojų grupė:

 • Kuruojantis vadovas (direktoriaus pavaduotojas ugdymui);
 • Steigėjo/valdymo organo deleguotas atstovas (švietimo padalinio specialistas, kitos institucijos vadovas, vadovo pavaduotojas ugdymui ir kt.);
 • Nacionalinės švietimo agentūros deleguotas vertintojas, turintis ne žemesnę kaip mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją.

 

Mokytojas atestacijos metu MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJAI turi pateikti:

 • ATESTACIJOS DOKUMENTŲ APLANKĄ;
 • PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKĄ.

 

Mokytojo veiklos vertinimas

Mokytojo veikla pagal kiekvieną kriterijų vertinama 0–3 balais:

 • 3 balai – kriterijus vykdomas labai gerai (3 ir daugiau atskiros, nesidubliuojančios veiklos);
 • 2 balai – kriterijus vykdomas gerai (2 atskiros, nesidubliuojančios veiklos);
 • 1 balas – kriterijus vykdomas iš dalies (1 veikla); 
 • 0 balų – kriterijus nevykdomas.

Mokytojas už kiekvieną požymį iš skilties „Kiti požymiai“ gali gauti po 1–2 balus. Jie ne visi turi būti vykdomi, mokytojas juos pristato vertintojams savo nuožiūra.

Atestuojamojo mokytojo kompetencija įrodoma ugdomosios veiklos rezultatais ir faktais, kurie pagrindžiami atitinkamais geriausiai veiklą iliustruojančiais informacijos šaltiniais: įsakymais, pažymomis, diplomų kopijomis, padėkomis, stebėtų pamokų analize, kitais ugdomąją ir metodinę veiklą patvirtinančiais dokumentais, mokyklos audito ir/ar akreditacijos medžiaga.

Mokytojui pretenduojančiam įgyti atitinkamą kvalifikacinę kategoriją, privalu surinkti atitinkamą balų skaičių:

SVARBU– atestacijos procesas (II pusmetis)

Iki RUGSĖJO 10 DIENOS Mokytojų atestacinės komisijos sekretoriui reikia pateikti PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKĄ.

Iki RUGSĖJO 14 DIENOS Mokytojų atestacinės komisijos sekretorius įvertina ar mokytojo praktinės veiklos rodikliai pateikti PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKE atitinka siekiamos kvalifikacinės kategorijos rodiklius.

Iki RUGSĖJO 15 DIENOS, gavus atestacinės komisijos sekretoriaus teigiamą įvertinimą dėl mokytojų praktinės veiklos rodiklių atitikimo siekiamai kvalifikacinei kategorijai, mokytojas rašo prašymą paskirti PRAKTINĖS VEIKLOS VERTINTOJĄ (siekiantiems vyresniojo mokytojo kvalifikacijos) ar VERTINTOJUS (siekiantiems mokytojo metodininko ar eksperto kvalifikacijos).

*Jei mokytojo PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKE pateikti praktinės veiklos rodikliai neatitinka siekiamos kvalifikacinės kategorijos rodiklių (neigiamas įvertinimas), mokytojas, rašydamas prašymą, nusikelia atestacijos datą tokiam laikotarpiui, per kurį įgytų trūkstamus rodiklius.

Iki LAPKRIČIO 15 DIENOS atestacinės komisijos sekretoriui turi būti pateikti pilnai suformuoti ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ir PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKAI.

*Kaip parengti ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ir PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKUS, ar kilus kitiems klausimams susijusiems su atestacija, mokytojas konsultuojasi su atestacinės komisijos sekretoriumi, konsultacijos laiką derindamas el. paštu.

Iki SPALIO 15 DIENOS kuruojančiam vadovui, tai yra direktoriaus pavaduotojai ugdymui turi būti pateikti pradiniai ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ir PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKAI, parengti pagal reikalavimus ir atestacinės komisijos sekretoriaus konsultacijas.

SVARBU – atestacijos procesas (I pusmetis)

Iki GRUODŽIO 20  DIENOS Mokytojų atestacinės komisijos sekretoriui reikia pateikti PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKĄ.

Iki SAUSIO 13 DIENOS Mokytojų atestacinės komisijos sekretorius įvertina ar mokytojo praktinės veiklos rodikliai pateikti PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKE atitinka siekiamos kvalifikacinės kategorijos rodiklius.

Iki sausio 15 DIENOS, gavus atestacinės komisijos sekretoriaus teigiamą įvertinimą dėl mokytojų praktinės veiklos rodiklių atitikimo siekiamai kvalifikacinei kategorijai, mokytojas turi parašyti prašymą paskirti PRAKTINĖS VEIKLOS VERTINTOJĄ (siekiantiems vyresniojo mokytojo kvalifikacijos) ar VERTINTOJUS (siekiantiems mokytojo metodininko ar eksperto kvalifikacijos).

*Jei mokytojo PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKE pateikti praktinės veiklos rodikliai neatitinka siekiamos kvalifikacinės kategorijos rodiklių (neigiamas įvertinimas), mokytojas, rašydamas prašymą, nusikelia atestacijos datą tokiam laikotarpiui, per kurį įgytų trūkstamus rodiklius.

Iki gegužės 15 DIENOS atestacinės komisijos sekretoriui turi būti pateikti pilnai suformuoti ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ir PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKAI.

*Kaip parengti ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ir PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKUS, ar kilus kitiems klausimams susijusiems su atestacija, mokytojas konsultuojasi su atestacinės komisijos sekretoriumi.

Iki vasario 15 DIENOS kuruojančiam vadovui, tai yra direktoriaus pavaduotojai ugdymui turi būti pateikti pradiniai ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ir PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKAI, parengti pagal reikalavimus ir atestacinės komisijos sekretoriaus konsultacijas.

Visa pagrindinė informacija, kurią turi žinoti atestacijai besirengiantis mokytojas:

https://www.nsa.smm.lt/vadovu-ir-pedagogu-vertinimas/mokytoju-atestacija/

Šiaulių techninės kūrybos centro mokytojų atestacinės komisijos sudėtis:

close

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite visas Centro žinias.

Šiaulių techninės kūrybos centras,
biudžetinė įstaiga
Stoties g. 11, LT-77156, Šiauliai
Tel. (8-41) 523965
El. p.: rastine@siauliaitech.lt
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190539799


© 2024 Visos teisės saugomos. Šiaulių techninės kūrybos centras