Priėmimas į įstaigą

  PATVIRTINTA

Šiaulių jaunųjų technikų centro direktoriaus

2015 m gruodžio 30 d. įsakymu Nr. P-60

(Šiaulių jaunųjų technikų centro l. e.                      direktoriaus pareigas 2021 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr.P-24 redakcija)  

 

                                                                                          

   

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 1. BENDROJI DALIS

 

 1. Šiaulių jaunųjų technikų centras (toliau Centras) – neformaliojo vaikų švietmo mokykla. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, valstybinių įmonių ir kitais įstatymais bei vyriausybės norminiais aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, bei Centro nuostatais.
 2. Mokinių priėmimo į Jaunųjų technikų centrą Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-89

 

 1. BŪRELIŲ FORMAVIMAS

 

 1. Mokyklos taryba, atsižvelgdama į Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą finansuojamą maksimalų mokykloje mokomų mokinių (vaikų) pagal Programas skaičių, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (toliau – Švietimo skyrius) vedėjo patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programų bendruosius ugdymo planus (toliau – Bendrieji ugdymo planai), mokinių (vaikų) ir tėvų pageidavimus, mokytojų kvalifikaciją, būrelių) skaičių Programoje, kiekvienais metais iki spalio 10 d. nustato atskirai Programai savaitinį valandų skaičių ir vidutinį mokinių (vaikų) skaičių grupėje.
 2. Vaikų skaičius grupėje 12
 3. Būrelių formavimas vykdomas iki einamųjų metų spalio 15 d.

 

III. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

 

 1. Jaunųjų technikų centras vaikų švietimo programas rengia pagal Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus bendruosius kriterijus, Bendruosius ugdymo planus ir Centro nuostatus, atsižvelgdama į Centro vaikų užimtumo organizavimo kryptis ir miesto vaikų užimtumo poreikius, tėvų pageidavimus.
 2. Centre neformalusis vaikų švietimas organizuojamas pagal centro parengtas programas ir ugdymo planus, suderintus su Švietimo skyriumi. Programas ir ugdymo planą ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. tvirtina mokyklos direktorius.
 3. Centre mokiniai priimami ugdytis pagal Centro siūlomas įvairius saviraiškos poreikius tenkinančias programas: techninė kūryba, informacinės technologijos ir medijos.
 4. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. trunka 39 savaites, iš jų 35 savaitės skiriamos pasirinktai ugdymo programai ir 4 savaitės – kultūrinei, pažintinei, projektinei, kūrybinei veiklai.

 

 1. PRIĖMIMAS Į CENTRĄ

 

 1. Į Centrą priimami vaikai nuo 6 iki 19 metų amžiaus.
 2. Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti vaiką į Centrą, pateikia:

11.1. nurodytos formos prašymą, kuriame nurodoma:

11.1.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;

11.1.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) adresas, telefonas, el. paštas;

11.1.3. programa (būrelį), pagal kurią vaikas norėtų mokytis.

11.2. Nurodytos formos sutartį.

11.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

 1. Prašymai ugdytis Centre priimami nuo einamų metų balandžio 1 d.
 2. Jei yra laisvų vietų, prašymai gali būti pateikiami ir mokiniai priimami per visus mokslo metus.
 3. Visi prašymai dėl priėmimo į mokyklą registruojami mokinių registre.
 4. Registras įtraukiamas į mokyklos dokumentacijos planą, suteikiant nomenklatūrinį numerį.
 5. Vaikų registraciją ir jų priėmimą vykdo direktoriaus įsakymu nurodytas asmuo.
 6. Už sutarčių pasirašymą atsakingi raštinės (archyvo) vedėja ir pavaduotojas ugdymui.
 7. Priimant į Centrą, atranka nevykdoma. Mokiniai priimami atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų pageidavimus, vaiko amžių bei nustatytą priimamų mokinių skaičių.
 8. Būrelių mokytojai iki einamo mėnesio 5 dienos surenka iš mokinių prašymus, sutartis, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas, prašymus dėl atleidimo nuo atlyginimo už teikiamas paslaugas, pažymas iš socialinių skyrių, (kad šeima gauna socialinę pašalpą). Remdamasis surinktais dokumentais užpildo nustatytos formos prašymus ir pateikia direktoriaus įsakymu nurodytam asmeniui dėl mokinių įrašymo, išbraukimo iš sąrašų arba atleidimo nuo atlyginimo mokėjimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą.
 9. Jaunųjų technikų centro mokinių tėvai atlyginimą už teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas moka pagal Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio išrašytus mokėjimo kvitus. Juos siunčia Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio darbuotojai arba Centro administracija į sutartyje nurodytą el. pašto adresą.
 10. Atlyginimas už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Jaunųjų technikų centre yra mokamas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo“ ir Centro direktoriaus 2014-09-30 įsakymu Nr. P-27 patvirtintu „Atlyginimo už Šiaulių jaunųjų technikų centre teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašu“ už kiekvieną mokslo metų mėnesį.
 11. Jaunųjų technikų centro mokinių įrašymas ir išbraukimas iš sąrašų, atleidimas nuo atlyginimo mokėjimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą įforminamas direktoriaus įsakymu.

 

 

 1. MOKINIŲ PAŠALINIMAS IŠ CENTRO

 

 1. Mokiniai, pažeidžiantys Centro tvarkos taisykles, mokytojų tarybos siūlymu ir Centro tarybos sprendimu gali būti šalinami iš mokyklos.
 2. Jeigu atlyginimas nemokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, Centro vadovas, informavęs ugdytinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus), gali pašalinti mokinį iš Centro.
 3. Mokinių pašalinimas iš mokyklos įforminamas direktoriaus įsakymu.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Aprašas skelbiamas Centro interneto svetainėje.
 2. Centro vadovai inicijuoja mokinių, jų tėvų (globėjų) supažindinimą su šia priėmimo tvarka, mokyklos organizuojama veikla.
 3. Mokymo sutartis, prašymai, pažymos apie mokymosi pasiekimus ir kita su mokinio

(vaiko) ugdymu susijusi informacija kaupiama mokykloje. Mokiniui (vaikui) išvykus iš centro, jo dokumentai lieka Centre.

 1. Už priėmimą į Centrą atsako mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose
close

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite visas Centro žinias.

Šiaulių jaunųjų technikų centras,
biudžetinė įstaiga
Stoties g. 11, LT-77156, Šiauliai
Tel. (8~41) 523965
El. p.: jts@splius.lt
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190539799


© 2021 Visos teisės saugomos. Šiaulių Jaunųjų Technikų Centras